Tím BatteryLab

Tím BatteryLab je tvorený vedeckými pracovníkmi a študentami, ktorí riešia svoje výskumné projekty v oblasti štruktúr a systémov pre uskladnenie, konverziu a manažment energie. Vzájomná diskusia a spolupráca v rámci tímu nám umožňuje efektívne riešiť jednotlivé vedecké a technické úlohy. Sme otvorení k spolupráci a rozširovaniu nášho tímu. 

Doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD

Vedúci tímu – výskum batérií, superkapacitorov
a vodíkových systémov

Pôsobí ako docent na FEI STU, kde sa dlhodobo orientuje na vývoj a diagnostiku prvkov pre premenu a uskladnenie energie a na charakterizáciu elektrických polovodičových súčiastok. Stimuluje a koordinuje aktivity tímu BatteryLab s cieľom rozvoja ďalšieho výskumu a vývoja batérií, superkapacitorov a vodíkových systémov.

Ing. Peter Ondrejka

Vývoj superkapacitorov

Pôsobí ako doktorand na FEI STU, kde realizuje vývoj a diagnostiku superkapacitorových elektród a prvkov s vysokou energetickou hustotou. Zameriava sa na využitie oxidov a sulfidov kovov (MoS2, NiO, a iné). Rozvíja technológiu pripraví superkapacitorovych materiálov ako aj konštrukciu samotných prvkov.

Ing. Martin Kemény

Charakterizácia batérií

Pôsobí ako doktorand na FEI STU, kde uskutočňuje výskum v oblasti analýzy degradačných mechanizmov moderných Li-ion batérií. Rozvíja metodiky elektrickej charakterizácie batérií, predovšetkým EIS, GITT, DTV a ďalšie.

Ing. Filip Chymo

Vývoj foto-elektrolyzérov vody a generátorov vodíka

Pôsobí ako doktorand na FEI STU, kde uskutočňuje výskum a vývoj generátorov vodíka využívajúcich slnečné žiarenie.

Študenti riešiaci svoje práce v rámci tímu BatteryLab

Radi privítame ďalších šikovných študentov a pomôžeme im s realizáciou ich projektov. 

Matúš Dubina

V rámci diplomovej práce sa venuje vývoju a testovaniu moderných superkapacitorových štruktúr

Lukáš Gardian

Jeho bakalárska práca má názov: Optimalizácia stratégie rýchleho nabíjania Li-ión batérie

Jakub Gavenda

Jeho bakalárska práca má názov: Systémy pre manažment výkonu batérie

Tomáš Henček

Jeho bakalárska práca má názov: Superkapacitory s vysokou hustotou energie

Martin Kuna

Jeho bakalárska práca má názov:  Superkapacitory s vysokou hustotou energie

Áron Straňovský

Jeho bakalárska práca má názov:  Pokročilá elektrická diagnostika batérií a superkapacitorov

Spolupracujeme

Spolupracujeme s domácimi a zahraničnými pracoviskami a tímami.

CVMB FEI STU

Spolupracujeme s Centrom pre výskum a manažment batérií FEI STU

SAV

Spolupracujeme s ústavmi Slovenskej akadémie vied (CEMEA, ELU, FU a iné)

TU Ilmenau

Spolupracujeme s Technickou Univerzitou v Ilmenau v Nemecku

MLC – CVTI

Spolupracujeme s Medzinárodným laserovým centrom, Slovensko