Hlavné aktivity tímu BatteryLab

Hlavné aktivity tímu BatteryLab sú orientované na vyskum, vývoj a elektrický manažment batérií, superkapacitorov a vodíkových systémov. Tím BatteryLab sa sústreďuje tiež na propagáciu a zvyšovanie znalostnej úrovne laickej a odbornej verejnosti.

Batérie

 • Vývoj materiálov a technológií
 • Elektrická diagnostika
 • Identifikácia mechanizmov degradácie, spoľahlivosť
 • Vývoj metodík snímania a riadenia
 • BMS systémy a algoritmy
 • Aplikácie druhého života
 • Nabíjacie stratégie
 • Teplotný manažment
 • Simulácia a modely

 superkapacitory

 • Vývoj materiálov a technológií
 • Nové materiály – 2D, oxidy, sulfidy, polyméry
 • EDLC, Pseudokapacitné, hybridné technológie
 • Elektrochemická a elektrická diagnostika
 • Testovanie stability a spoľahlivosti
 • Manažment výkonu

riadenie

Vodík

 • Vývoj materiálov a technológií
 • Príprava katalyzátorov
 • Elektrochemická charakterizácia
 • Štruktúrna charakterizácia
 • Foto-elektrochemické štruktúry
 • Energetická bilancia
 • Vodíkové systémy
 • Testovanie stability
 • Senzory vodíka

Manažment výkonu

 • Algoritmy pre monitorovanie SOC, SOH pre BMS
 • Meranie dynamických parametrov
 • Modely batérie pre BMS
 • Predikcia životnosti a kapacity
 • Senzorické systémy
 • Elektronické systémy pre riadenie výkonu
 • Algoritmy pre BMS
 • Umelá inteligencia pre BMS

Dostupné technológie v oblasti batérií

Elektrická charakterizácia

Štandardné a pokročilé elektrické a elektrochemické diagnostické techniky, akými sú CV, EIS, ICA, DTV, GITT, PITT, meranie kapacity, odporu, zvodu, teplotné analýzy. Pulzné merania a nabíjacie stratégie. Analýza a identifikácia degradačných mechanizmov batérií.

Cyklické testovanie – klimatická komora

Monitorovanie cyklickej stability, kalendárne starnutie a analýza mechanizmov degradácie pri rôznych faktoroch namáhania. Merania je možné vykonávať v klimatickej komore v teplotnom rozsahu -40 až 170 stupňov.

Štruktúrna analýza 

Štruktúrna analýza materiálov, predovšetkým SEM, XRD a ďalšie analýzy.

Modelovanie a simulácia

Simulácia BMS prostredníctvom programu Matlab, simulovanie ICA analýzy, teplotný manažment.

Dostupné technológie v oblasti superkapacitorov

Technológie prípravy materiálov

Príprava a syntéza oxidov a sulfidov kovov, uhlíkových materiálov pre superkapacitory. Metódy prípravy: chemická syntéza, hydrotermálna príprava, termálna dekompozícia, spraycoating, spincoating, naprašovanie, naparovanie, oxidácia, elektrodepozícia, Dr. Blade a ďalšie. Príprava aktívnych zmesí pre superkapacitory.

Elektrická a elektrochemická analýza

Elektrochemická charakterizácia a testovanie superkapacitorových elektród v elektrolytoch. Testovanie a diagnostika superkapacitorov. Analýza mechanizmu uskladnenia energie. Testovanie superkapacitorov pri rôznych podmienkach zaťaženia a teploty. Metódy charakterizácie, CV, LSV, EIS a ďalšie. Manažment výkonu, energetická bilancia a simulovanie superkapacitorov.

Konštrukcia superkapacitorov

Nanášanie aktívnych zmesí na superkapacitorové elektródy. Príprava superkapacitorových elektród na pevné alebo flexibilné substráty. Testovanie vplyvu rôznych elektrolytov a typov elektród. Príprava prototypov superkapacitorov.

Analýza materiálov

Analýza materiálov, predovšetkým SEM, XRD, AFM a ďalšie analýzy. Analýza morfologického faktoru.

Dostupné technológie v oblasti vodíkových technologií

Technológie prípravy materiálov

Príprava katalytických oxidov a sulfidov kovov, 2D materiálov, kovových vrstiev pre elektrolýzu. Príprava fotocitlivých štruktúr a prvkov pre foto-elektrochemický rozklad vody. Metódy prípravy: chemická syntéza, hydrotermálna príprava, termálna dekompozícia, spraycoating, spincoating, naprašovanie, naparovanie, oxidácia, elektrodepozícia a ďalšie.

Elektrochemická a elektrická charakterizácia

Elektrochemická a elektrická charakterizácia katalyzátorov, elektrolyzérov a fotocitlivých štruktúr a prvkov pre foto-elektrochemický rozklad vody. Testovanie so štandardným slnečným simulátorom. Charakterizácia konverznej účinnosti, katalytickej aktivity a korozívnej stability. Metódy charakterizácie, CV, LSV, EIS a ďalšie. Štruktúrna analýza materiálov, predovšetkým SEM, XRD, AFM a ďalšie analýzy.

Elektrolyzéry a vodíkové systémy

Príprava elektrolyzérov, katalytických vrstiev a ich testovanie. Príprava systémov pre generáciu vodíka v konfigurácií elektrolyzéry, foto-citlivé prvky s katalytickými vrstvami a slnečné články s elektrolyzérmi. Simulácia a testovanie pracovného bodu vodíkových systémov. Testovanie dlhodobej stability.

Vodíkové senzory

Vývoj a testovanie senzorov plynu na detekciu vodíka a ďalších plynov. Senzory sú na báze oxidov a sulfidov kovov. Aktivity sú realizované v spolupráci s ďalšími pracoviskami na FEI STU.